สถานะการส่งล่าสุด: -

แสดงชื่อ n ครั้ง

[Copyright: Nattapon Buaurai]
Title: แสดงชื่อ n ครั้ง

ครูภาษาไทยต้องทำโทษนักเรียนหลานคนด้วยการคัดลายมือ โดยแต่ละคนจะคัดลายมือจำนวนครั้งไม่เท่ากัน เพื่อนๆ ในห้องรู้ว่าเด็กชายณัฐพล เขียนโปรแกรมได้ จึงขอให้ช่่วยเขียนโปรแกรมให้หน่อย


ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมแสดงชื่อ "Nattapon" จำนวน n รอบ เมื่อ n คือจำนวนรอบที่ระบุเข้าในโปรแกรม (เป็นเลขจำนวนเต็ม)

x = int(input())
for 
  print("Nattapon")