สถานะการส่งล่าสุด: -

นับเลขกันนะ

จงเขียนโปรแกรมรับเลขจำนวนเต็ม 0 - 9 ไปเรื่อยๆ

โปรแกรมจะหยุดรับก็ต่อเมื่อผู้ใช้ป้อนเลขผิด เช่น ป้อนเลข 10 เลข -1 หรือเลขอื่นๆ ที่อยู่นอกขอบเขต 0 - 9

เมื่อโปรแกรมหยุดรับค่า ให้แสดงผลว่าเลข 0 - 9 มีการป้อนเลขเข้าไปกี่ครั้ง ดังตัวอย่าง

หมายเหตุ ในคำสั่ง print ในรูปแบบ print("0=",ตัวแปร)

ตัวอย่างการทำงาน 1
1
2
5
5
7
8
20
0= 0
1= 1
2= 1
3= 0
4= 0
5= 2
6= 0
7= 1
8= 1
9= 0