สถานะการส่งล่าสุด: -

ลิฟท์โกลาหล

ลิฟท์โกลาหล

โรงแรมแห่งหนึ่งมีลิฟธ์อยู่ 5 ตัว ลิฟท์แต่ละตัวจะอยู่ชั้นต่างๆ ตั้งแต่ 1 - 25 ต่างกันไปที่เกิดจากการสุ่ม

คำสั่งสุ่ม import random เรียกใช้โดย random.randint(x,y)

ผู้ใช้ลิฟต์จะกดลิฟต์ด้วยการระบุชั้นที่ผู้ใช้ลิฟท์กด เช่น กด 20 แสดงว่าอยู่ชั้น 20
จากนั้นลิฟท์ตัวที่อยู่ใกล้ชั้นนั้นที่สุดจะเคลื่อนที่มารับผู้กด ดังตัวอย่าง

จงเขียนโปรแกรมสุ่มเลขที่อยู่ของลิฟท์ทั้ง 5 ตัว และให้ผู้ใช้ป้อนชั้นที่กด แล้วแสดงผลลัพธ์เป็นลิฟท์ตัวที่ใกล้ที่สุดที่จะเคลื่อนที่มารับ
หากลิฟท์ตัวที่ใกล้ที่สุดมีเหมือนกันหลายตัวให้เลือกตัวที่มีค่าน้อยที่สุด

ตัวอย่างการทำงาน
19  #ระบุชั้นที่กดลิฟท์ (1-25)
4   #ผลลัพธ์คือเลขลิฟท์ตัวที่เคลื่อนที่มารับ