สถานะการส่งล่าสุด: -

โปรแกรมหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

ครูโจ๊ก [www.nattapon.com]

สามเหลี่ยมรูปหนึ่ง มีแต่ละด้านไม่เท่ากันเลยทั้งสามด้าน จงเขียนโปรแกรมรับค่าความยาวด้านของสามเหลี่ยมทั้งสามด้านเป็นจำนวนเต็ม และคำนวณหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านี้ โดยแสดงผลลัพธ์เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

หมายเหตุ การคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า มีสูตรคำนวณดังนี้ area = sqrt(s(s-a)(s-b)(s-c)) โดย s = (a+b+c)/2

ตัวอย่างการทำงาน
39
42
45
756.00

ตัวอย่างการทำงาน 2
17
25
32
210.71