สถานะการส่งล่าสุด: -

สามเหลี่ยมเบอมิวด้า

ครูโจ๊ก [www.nattapon.com]

พื้นที่สามเหลี่ยมใดๆ ที่มีด้านทั้งสาม (a,b และ c) ยาวไม่เท่ากัน สามารถคำนวณได้จากสูตร
พื้นที่สามเหลี่ยมใดๆ = รากที่สองของ(s(s-a)(s-b)(s-c))
โดย s = (a+b+c)/2

จงเขียนโปรแกรมรับค่าความยาวด้านทั้งสามของสามเหลี่ยมใดๆ (เป็นจำนวนเต็ม) และคำนวณพื้นที่จากสูตรข้างต้น แสดงผลเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ตัวอย่างการทำงาน
3
4
5
6.00