สถานะการส่งล่าสุด: -

รถไฟฟ้า...มาหานะเธอ2

รถไฟฟ้า...มาหานะเธอ2

สถานีรถไฟฟ้าประเทศหนึ่ง มีตู้สำหรับให้ผู้ใช้รถไฟฟ้าซื้อบัตรได้อัตโนมัติ โดยเลือกสถานีปลายทางที่ต้องการลง

สถานีปลายทางจะมี 3 สถานี คือ
สถานีที่ 1 ค่าโดยสาร 27 บาท, สถานทีที่ 2 ค่าโดยสารที่ต้องจ่าย 35 บาท และสถานีที่ 3 ค่าโดยสาร 42 บาท

โดยผู้ซื้อบัตรจะต้องจ่ายเงินให้มากกว่าสถานีปลายทางที่ต้องการลง(บังคับ)
จากนั้นตู้จำหน่ายบัตรจะจ่ายบัตรและเงินทอนให้ผู้ใช้รถไฟฟ้าเป็นเหรียญทั้งหมด โดยเหรียญที่ทอนจะมีเหรียญ 1, 2, 5 และ 10 บาทเท่านั้น และจะทอนเหรียญที่มีมูลค่าสูงสุดก่อน

จงเขียนโปรแกรมสำหรับตู้จ่ายบัตรโดยสาร โดยให้ผู้ใช้เลือกสถานีปลายทาง(n) และจำนวนเงินที่ใส่เข้าระบบ(m)
จากนั้นให้โปรแกรมบอกจำนวนเหรียญต่างๆ ที่ต้องทอนให้ผู้ซื้อบัตรโดยสาร

ตัวอย่างการทำงาน 1
1
40
1
0
1
1

ตัวอย่างการทำงาน 2 2 50 1 1 0 0