สถานะการส่งล่าสุด: -

การแสดงผล-print()

การแสดงผลข้อมูลด้วยคำสั่ง print
ในภาษาไพทอนสามารถแสดงผลข้อมูลได้โดยใช้คำสั่ง print() ดังนี้

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม 1
    number = 50
    gpa = 3.80
    name = "Nattapon"
    surname = "Buaurai"
    print(number)
    print("My gpa is ",gpa)
    print("My name is ",name+" "+surname)
ผลลัพธ์
    50
    My gpa is 3.8
    My name is Nattapon Buaurai

หรือในกรณีที่ต้องการแสดงผลข้อมูลประเภทตัวเลขจำนวนจริง และต้องการแสดงตำแหน่งทศนิยมตามต้องการ สามารถใช้คำสั่งดังนี้

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม 2
    number = 50
    gpa = 3.80
    name = "Nattapon"
    surname = "Buaurai"
    print("%d"%number) #%d ใช้แสดงข้อมูลจากตัวแปรที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็ม
    print("My gpa is %.2f"%gpa) #แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดย %f ใช้แสดงข้อมูลจากตัวแปรที่เก็บค่าจำนวนจริง
    print("My name is %s"%name+" "+surname) #%s ใช้แสดงข้อมูลจากตัวแปรที่เก็บค่าข้อความ(สตริง)
ผลลัพธ์
    50
    My gpa is 3.80
    My name is Nattapon Buaurai

จากตัวแปรที่กำหนดให้ต่อไปนี้ จงเขียนโปรแกรมให้แสดงผลลัพธ์ตามที่กำหนด ดังรูป

ผลลัพธ์
    My name is SKR.
    I have 1000 baht.
    My bag is 250.70 baht.
    My glass is 490.99 baht.

money = 1000
price1 = 250.70
price2 = 490.99
customer = "SKR"
print("My name is ."%customer)
print("I have ",," baht.")
print("My bag is "%price1," baht.")
print("My glass is %.2f"," baht.")