สถานะการส่งล่าสุด: -

ค.ศ. พาเพลิน

ครูโจ๊ก [www.nattapon.com] มาแจกโจทย์ครับ

จงเขียนโปรแกรมรับค่าปี ค.ศ. จากนั้นให้แสดงผลปี พ.ศ.
และผลรวมของตัวเลขแต่ละหลักของปี ค.ศ. และ พ.ศ. ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างการทำงาน 1
2000
2543
2
14

ตัวอย่างการทำงาน 2
2019
2562
12
15