สถานะการส่งล่าสุด: -

แสดงชื่อ 100 ครั้ง

[Copyright: Nattapon Buaurai]
Title: แสดงชื่อ 100 ครั้ง

ครั้งนี้เรามาเรียนรู้การใช้คำสั่งทำซ้ำกันครับ ในภาษาไพทอน เราจะเขียนโปรแกรมให้มีการทำงานซ้ำ ๆ ง่าย ๆ ด้วยคำสั่ง for() ซึ่งมีตัวอย่างดังนี้ครับ

for i in range(5):
     print("Hello")

จะมีผลลัพธ์คือ โปรแกรมจะแสดงผลคำว่า Hello จำนวน 5 ครั้ง

ครูภาษาไทยได้ทำโทษเด็กชายณัฐพล ให้คัดชื่อตนเอง 100 รอบ แต่เด็กชายณัฐพล เป็นเด็กที่ชอบเขียนโปรแกรม จึงได้เขียนโปรแกรมให้แสดงผลเป็นชื่อตนเอง 100 รอบแทน


ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมแสดงชื่อ "Nattapon" จำนวน 100 รอบ

for 
  print("Nattapon")