สถานะการส่งล่าสุด: -

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ครูโจ๊ก [www.nattapon.com]

ครูโจ๊กได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนให้ดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยให้นับจำนวนนักเรียนที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (bmi < 18.5) แต่ก็ไม่รู้ว่านักเรียนทั้งหมดมีกี่คน

ให้เขียนโปรแกรมรับน้ำหนัก(kg) และส่วนสูง(cm) ของนักเรียนไปเรื่อยๆ (รับค่าเป็นจำนวนเต็มบวก) โดยโปรแกรมจะหยุดรับค่าเมื่อน้ำหนักหรือส่วนสูงที่ป้อนเข้าไปน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ จากนั้นให้แสดงผลจำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์

ตัวอย่างการทำงาน 1
72
170
45
171
0
0
1

ตัวอย่างการทำงาน 2
60
165
70
175
80
171
0
1
0