สถานะการส่งล่าสุด: -

การรับค่าข้อมูลเข้าด้วยคำสั่ง input()

การรับข้อมูลเข้าโดยใช้ภาษาไพทอน เราสามารถรับข้อมูลเข้าจากคีย์อบร์ดโดยใช้คำสั่ง input() ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

ตัวอย่างการรับค่าข้อมูลประเภทสตริง (ข้อความ)
    name = input()
ในกรณีที่ต้องการแสดงข้อความอธิบาย/บอกผู้ใช้ สามารถใช้คำสั่ง
    name = input("Input name : ")
การแสดงผล
    Input name : #รอผู้ใช้ป้อนข้อมูลจากคีย์บอร์ด ซึ่งจะเก็บข้อมูลอยู่ในตัวแปร name ในรูปแบบของข้อความ
ตัวอย่างการรับค่าข้อมูลประเภทตัวเลขจำนวนเต็ม
    number = int(input())
ในกรณีที่ต้องการแสดงข้อความอธิบาย/บอกผู้ใช้ สามารถใช้คำสั่ง
    number = int(input("Input number : "))
การแสดงผล
    Input number : #รอผู้ใช้ป้อนข้อมูลจากคีย์บอร์ด ซึ่งจะเก็บข้อมูลอยู่ในตัวแปร number ในรูปแบบของตัวเลขจำนวนเต็ม
ตัวอย่างการรับค่าข้อมูลประเภทตัวเลขจำนวนจริง (มีทศนิยม)
    number = float(input())
ในกรณีที่ต้องการแสดงข้อความอธิบาย/บอกผู้ใช้ สามารถใช้คำสั่ง
    number = float(input("Input number : "))
การแสดงผล
    Input number : #รอผู้ใช้ป้อนข้อมูลจากคีย์บอร์ด ซึ่งจะเก็บข้อมูลอยู่ในตัวแปร number ในรูปแบบของตัวเลขจำนวนจริง

จงเขียนโปรแกรมรับข้อมูล ให้สอดคล้องกับการแสดงผลต่อไปนี้

ผลลัพธ์
    Input your school : SKR
    Input your class : 4/19
    Input your number : 50
    Input your height : 165
    Input your weight : 65.89

    My school is SKR.
    My class is 4/19
    My number is 50.
    I’m 165.00 centimetres tall.
    I weight 65.89 kilograms.

 = input("Input your school : ")
room = ("Input your class : ")
 = int(input())
 = float(input("Input your height : "))
w = (input("Input your weight : "))

print("My school is %s."%school)
print("My class is %s"%room)
print("My number is %d."%number)
print("I’m %.2f"%h," centimetres tall.")
print("I weight", w," kilograms.")