สถานะการส่งล่าสุด: -

โปรแกรมหาค่าพื้นที่สามเหลี่ยม

เมื่อสามารถใช้คำสั่ง print และ input ได้และมีความเข้าใจแล้ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่มีการประมวลผลง่ายๆ ได้ เช่น โปรแกรมหาค่าพื้นที่สามเหลี่ยม ดังนี้

ตัวอย่างการแสดงผล1
    Input ความยาวฐาน: 2
    Input ความสูง: 2
    Area of Triangle is 2.00

ตัวอย่างการแสดงผล2
    Input ความยาวฐาน: 3
    Input ความสูง: 2
    Area of Triangle is 3.00

จงเติมคำสั่งของโปรแกรมคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมต่อไปนี้ให้สมบูรณ์

 = int(input("Input ความยาวฐาน: "))
 = int(input("Input ความสูง: "))
area = 1/2*b*h
print("Area of Triangle is %.2f")