สถานะการส่งล่าสุด: -

ฟิสิกส์อย่างง่าย

v^2 = u^2 + 2as
ในการหาค่าความเร็วปลาย (ความเร็ว ณ​ จุดที่สนใจ) สามารถหาได้จากสูตร v^2 = u^2 + 2as (v^2 หมายถึง v ยกกำลังสอง)
เมื่อทราบความเร็วต้น(u) ความเร่ง(a) และระยะทาง(s) ของสิ่งที่เคลื่อนที่นั้นๆ

จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาค่า v เมื่อผู้ใช้ระบุค่า u, a และ s (เป็นจำนวนเต็มทั้งหมด)
โดยแสดงผลลัพธ์เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ตัวอย่างการทำงาน
10
10
10
17.32