สถานะการส่งล่าสุด: -

โปรแกรมหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก

รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มีความสัมพันธ์ของความยาวด้านแต่ละด้านคือ
c^2 = a^2 + b^2
โดย c คือความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก
a และ b คือความยาวด้านประกอบมุมฉาก
จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่า a และ b แล้วคำนวณหาความยาวด้าน c โดยมีตัวอย่างการแสดงผล ดังนี้

นอกจากนี้ขอให้สังเกตการประมวลผลของโปรแกรมต่อไปนี้ว่ามีการใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ คือฟังก์ชัน sqrt() ซึ่งสามารถค้นคว้าและศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ในภาษาไพทอนได้จากลิงค์ต่อไปนี้ครับ https://docs.python.org/3/library/math.html

ตัวอย่างการทำงาน 1
    Input a : 3
    Input b : 4
    c = 5.00

ตัวอย่างการทำงาน 2
    Input a : 7
    Input b : 4
    c = 8.06

import math
 = int(input("Input a : "))
b = int(input(""))
c = math.sqrt(a**2+)
print()